Blog

εργασίαΊση Αμοιβή μεταξύ φύλων vs Χάσμα Αμοιβής μεταξύ φύλων – Yπάρχει διαφορά;
 • Ελληνικά
 • English
 • Ίση Αμοιβή μεταξύ φύλων vs Χάσμα Αμοιβής μεταξύ φύλων – Yπάρχει διαφορά;

  Ίση Αμοιβή – Nομοθετική ρύθμιση

  Όπως αναφέρουμε σε προηγούμενη ανάρτηση μας κατά κανόνα η ίση αμοιβή διασφαλίζεται από το Νόμο του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας του 2002, Ν. 177(I)/2002, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά όλα τα στοιχεία και τους όρους αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται η ίδια αξία.

  Πώς αναπτύχθηκε η αρχή της ίσης αμοιβής;

  Η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά με το Άρθρο 119 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (σημερινό Άρθρο 157).

  Το άρθρο 157 προβλέπει λοιπόν ότι:

  "1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.
  2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "αμοιβή" νοούνται οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως εργασίας.
  Η ισότητα αμοιβής, χωρίς διακρίσεις φύλου, συνεπάγεται:
  α) ότι η αμοιβή που παρέχεται για όμοια εργασία που αμείβεται κατ’ αποκοπή καθορίζεται με βάση την ίδια μονάδα μετρήσεως·
  β) ότι η αμοιβή που παρέχεται για εργασία που αμείβεται με βάση τη χρονική διάρκεια είναι η ίδια για όμοια θέση εργασίας."

  Η νομική βάση για την ίση αμοιβή διασφαλίζεται επίσης από το Άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προβλέπει ότι:

  Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου.”

  Έμφυλο μισθολογικό χάσμα Τι σημαίνει;

  Το έμφυλο μισθολογικό χάσμα δεν αποτελεί νομική έννοια η οποία να έχει ενταχθεί σε νομοθεσία είτε σε τοπικό είτε σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο.

  Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι το έμφυλο μισθολογικό χάσμα :

  “είναι η μέση διαφορά στις μικτές ωριαίες αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών και βασίζεται στους μισθούς που καταβάλλονται απευθείας στους εργοδοτούμενους πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.”

  Όταν υπολογίζεται με τον πιο πάνω τρόπο, το έμφυλο μισθολογικό χάσμα δεν λαμβάνει υπόψη όλους τους διαφορετικούς παράγοντες που δύνανται να διαδραματίσουν ρόλο, όπως είναι την εκπαίδευση, τις ώρες εργασίες, το είδος της εργασίας, την προσωρινή διακοπή επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή την εργασία μερικής απασχόλησης.

  • Aυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι οι γυναίκες στην ΕΕ αμείβονται γενικά λιγότερο από τους άνδρες.[1]

  • Κατά κανόνα, το μισθολογικό χάσμα είναι μεγαλύτερο στον ιδιωτικό τομέα παρά στον δημόσιο, ενώ και οι επαγγελματικές συντάξεις δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στην έννοια αυτή.[2]
  Ποιοί είναι οι λόγοι που οδηγούν σε μισθολογικό χάσμα;

  Συχνά αναφερόμενοι λόγοι που οδηγούν σε μισθολογικό χάσμα είναι οι εξής:

  • Ενώ τα κορίτσια διαπρέπουν στα σχολεία, συγκεντρώνονται σε τομείς απασχόλησης όπου το πεδίο οικονομικής επιβράβευσης είναι στενότερο, ενώ σε υψηλότερα αμοιβόμενους τομείς όπως οι τραπεζικοί, οικονομικοί και τεχνολογικοί, βρίσκουμε δυσανάλογα τους άντρες. [3]
  • Είναι πολύ πιο πιθανό οι γυναίκες να διακόπτουν προσωρινά τη σταδιοδρομία τους για να φροντίσουν την οικογένεια τους και να επιστρέψουν στην εργασία σε μισθούς μερικής απασχόλησης.
  • Υπάρχει ένα χάσμα αυτοπεποίθησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για παράδειγμα σύμφωνα με εσωτερική έκθεση της εταιρείας Hewlett Packard (ΗP), οι γυναίκες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να αιτηθούν προαγωγή εάν κατέχουν 100% των απαιτούμενων ικανοτήτων ενώ οι άνδρες αιτούνται προαγωγή όταν συναντούν μόνο 60% των ικανοτήτων.[4]
  Διαφοροποίηση Μισθολογικού Χάσματος:

  Μια διαφοροποίηση που παρατηρείται συχνά να γίνεται είναι αυτή που διακρίνει μεταξύ του μη διορθωμένου (απόλυτου) μισθολογικού χάσματος και του διορθωμένου (καθαρού) μισθολογικού χάσματος.

  Το “μη διορθωμένο” μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών, η οποία εκφράζεται ως το ποσοστό του μέσου ακαθάριστου ωραίου εισοδήματος των ανδρών. Eίναι η εν δυνάμει διάκριση όσο αφορά την αμοιβή και τις διαφορές στην αμοιβήβάσει αντικειμενικών παραγόντων όπως:

  • Διαφορές μεταξύ ατόμων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση, επιλογές σταδιοδρομίας).
  • Διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
  • Είδος απασχόλησης, π.χ. εργασία μερικής απασχόλησης.
  • Συγκέντρωση ενός φύλου σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες.
  • Συγκέντρωση ενός φύλου σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.
  • Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων (κλάδος βιομηχανίας, μέγεθος επιχείρησης κλπ.[4]

  To διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων αποτελεί την αμοιβή διορθωμένη σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να εξηγήσουν εν μέρει την διαφορά στις απολαβές. Eικάζεται ότι το χάσμα αυτό ενδεχομένως να εξηγείται μερικώς λόγω της διάκρισης του φύλου.[5]

  Με άλλα λόγια, το χάσμα αυτό αντιστοιχεί στο τμήμα μισθολογικού χάσματος που δεν μπορεί να εξηγηθεί, και αυτό για ένα σημαντικό μέρος, προκαλείται υποθετικά από τη μισθολογική διάκριση.[6]

  Η Kυβέρνηση της Δανίας, έχει ξεκαθαρίσει ότι κατά την απόψη της:

  • το διορθωμένο μισθολογικό ή καθαρό μισθολογικό χάσμα δεν πρέπει να ισοδυναμεί με μισθολογική διάκριση. Ενώ η διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά την αμοιβή αποτελεί μια νομική έννοια, το διορθωμένο μισθολογικό χάσμα είναι το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού που βασίζεται σε διάφορους στατιστικούς παράγοντες.

  Είναι ξεκάθαρο ωστόσο ότι είναι λεπτή η γραμμή μεταξύ του μη-διορθωμένου και του διορθωμένου μισθολογικού χάσματος καθώς συνδέεται αναλόγα με το πόσες πληροφορίες έχει κανείς σε σχέση με τις ομάδες των εργοδοτουμένων που ερευνούνται.

  Τρόπος να αντιληφθούμε τη διαφορά:

  Στην ακόλουθη σελίδα υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που βοηθά να αντιληφθείς εάν γνωρίζεις αρκετά εώς και καθόλου για τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εννοιών https://www.everywoman.com/my-development/learning-areas/articles/quiz-how-much-do-you-know-about-difference-between-gender-pay.

  Πρωτοβουλίες και μέτρα

  Από τα τελευταία και αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν το 2018 προκύπτει ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο είναι στο 10,4%, σε σχέση με 14,1% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.

  Στην Κύπρο στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το Υπουργικό Συμβούλιο  αποφάσισε τη σύσταση Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. [7]

  Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης μια επιχείρηση ή οργανισμός μπορεί να πιστοποιηθεί για την υιοθέτηση και εφαρμογή είτε μίας καλής πρακτικής σε συγκεκριμένο τομέα είτε ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της επιχείρησης/οργανισμού [8].

  Το Εθνικό Σχέδιο Δράσεις και οι ελλείψεις:

  Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2023 της Κύπρου, έχει τεθεί ως ενδιάμεσος στόχος η ετήσια εκδήλωση για την ημέρα ίσης αμοιβής με σκοπό την εξάλειψη της ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και γυναικών (πέραν από του πιο πάνω φορέα πιστοποίησης επιχειρήσεων).

  Εύλογα μπορεί να λεχθεί ότι μια ετήσια εκδήλωση δεν αποτελεί ένα αποτελεσματικό στοχό για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβής.

  Εισήγηση

  Θεωρούμε ότι μεταξύ άλλων το κράτος πρέπει να θέσει ως στόχο τη διεξαγωγή ετήσιας εξειδικευμένης έρευνας σχετικά με το θέμα του χάσματος αμοιβής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από τέτοια έρευνα θα μπορεί να προκύπτει η εικόνα της κατάστασης του χάσματος αμοιβής στην Κύπρο και θα δίδει ώθηση για περαιτέρω συζήτηση από αρμόδιους φορείς και οργανώσεις και συζήτηση για την παρουσίαση μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

  Η πιο πάνω εισήγηση στηρίζεται στο ότι:

  • σύμφωνα με το άρθρο 10 (1) του Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου του 2002 (177(I)/2002) το Υπουργείο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου ο οποίος διασφαλίζει ότι απαγορεύεται η διάκριση λόγω φύλου όσο αφορά τους όρους για την αμοιβή για ίση εργασία.

  Win-Win

  Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο περιορισμός του μισθολογικού χάσματος κατά 1% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 0,1% [9] .

  [1]Understanding the gender pay gap: definition and causes, EuropeanParliament, Ref.: 20200109STO69925.

  [2] Τhe Gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective (including 33 country reports) EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY Petra Foubert, Susanne Burri and Ann Numhauser-Henning, 2010

  [3] Equality & Human Rights Commission, at equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/what-difference-between-gender-pay-gap-and-equal-pay

  [4]forbes.com/sites/womensmedia/2014/04/28/act-now-to-shrink-the-confidence-gap/#65852fa45c41.

  [5] IΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΕ, Tomas Davulis, Vilnius University

  [6] Legal Aspects of the Gender Pay Gap, Report by the Commission’s Network of legal experts in the fields of employment, social affairs and equality between men and women,European Commission, February 2007)

  [7] Αρ. Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου 76.746, ημερ. 9/4/2014

  [8]http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page46_gr/page46_gr?OpenDocument

  [9]https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200109STO69925/ti-einai-to-misthologiko-chasma-metaxu-ton-fulon-kai-pos-upologizetai

  Ilustration by jozefmicic – iStock

  Website | + posts

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

  Back To Top

  Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

  Social