Blog

UncategorizedΝομοθεσίες που διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση,σου σε μια ζωή ελεύθερη, χωρίς βία, σεξισμό, στερεότυπα
 • Ελληνικά
 • English
 • Νομοθεσίες που διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση,σου σε μια ζωή ελεύθερη, χωρίς βία, σεξισμό, στερεότυπα

  H γνώση είναι δύναμη, και το κλειδί για την εφαρμογή των δικαιωμάτων μας. Για να ασκούμε τα δικαιώματα μας πρέπει πρώτα να τα γνωρίζουμε. 

  Πιο κάτω παραθέτουμε μια σειρά από νομοθεσίες που αφορούν τη βία κατά των γυναικών, το σεξισμό, την προστασία της μητρότητας καθώς και την ίση μεταχείριση στην εργασία, την απασχόληση και την εκπαίδευση.

  o περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 (Ν.115(I)/2021)  ο οποίος εναρμονίζεται με τις πρόνοιες Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικό) Νόμο του 2017 (Ν. 14(III)/2017). Σύμφωνα με το Νόμο αυτό καταδικάζονται όλες οι μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, κατονομάζονται σε σχετικό Πίνακα ποια θεωρούνται αδικήματα βίας κατά της γυναίκας, περιλαμβάνεται ως αδίκημα η οικονομική και ψυχολογική βία, κατονομάζονται επιβαρυντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση και επιβολή ποινής αλλά και διευκρινίζει ποια πρέπει να είναι η μεταχείριση θυμάτων σύμφωνα και με τον επόμενο νόμο που αναφέρουμε πιο κάτω

  ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά µε τα Δικαιώµατα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 (51(I)/2016) ο οποίος ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ, αποτελεί μέσο ώστε να ακούγονται τα θύµατα αξιόποινων πράξεων διασφαλίζοντας ότι τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, μεταχείρισης από αρμόδιες αρχές, υποστήριξης και προστασίας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια µιας ποινικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα ο Νόμος αυτός προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η Αστυνομία στο θύμα κατά την επαφή της με αυτό, το δικαίωμα του θύματος να λαμβάνει προστασία από τις Αρχές  από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό,δευτερογενή θυματοποίηση ειδικότερα κατά τη διάρκεια και µετά την έρευνα και δίωξη του δράστη αλλά και την αντιμετώπιση που πρέπει να έχει κατά τη δικαστική διαδικασία από τους εμπλεκόμενους φορείς (εδώ το σχετικό μας άρθρο)

  ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021 [(Ν.114(Ι)/2021)]. H παρενόχληση (harassment) και η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) έχουν καταγραφεί πρόσφατα ως αδίκημα στην Κύπρο μέσω της θέσπισης της πιο πάνω ειδικής νομοθεσίας. Το αδίκημα της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης ποινικοποιούνται ενώ σχετικά με την παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) καταγράφονται και συμπεριφορές που συνιστούν παρενοχλητική παρακολούθηση (εδώ το σχετικό μας άρθρο).

   ο περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020 (Ν. 209 (Ι)/2020). Στον πρόσφατο αυτό Νόμο προβλέπεται η νομική έννοια του όρου σεξισμού και διαδικτυακού σεξισμού, ενώ ποινικοποιείται για πρώτη φορά η διάπραξη των αδικημάτων αυτών. Συγκεκριμένα  ποινικοποιείται η δημόσια ή ιδιωτικά εκδηλουμένη σεξιστική συμπεριφορά που στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατά συγκεκριμένης ομάδας προσώπων η οποία έχει στόχο να πλήξει τα δικαιώματα θύματος (ων) μειώνοντας την αξιοπρέπεια τους ή που προαγάγει ή ενισχύει τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις φύλων. Σημαντικό είναι ότι έχει ερμηνευθεί και η έννοια ΄στερεότυπα των φύλων’ (εδώ είναι το σχετικό μας άρθρο στα αγγλικά).

  ❗ο περί της Σύμβασης για την Αναθεώρηση της Σύμβασης για την Προστασία της Μητρότητας (Αναθεωρημένης) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 ο οποίος αναγνωρίζει την κατάσταση των εργαζόμενων γυναικών και την αναγκαιότητα να εξασφαλίσει την προστασία της εγκυμοσύνης, ως κοινή ευθύνη της κυβέρνησης και της κοινωνίας εφαρμόζεται σε όλες τις απασχολούμενες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που εντάσσονται στο πλαίσιο των άτυπων μορφών εξαρτημένης εργασίας.

  ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (100(I)/1997) ο οποίος καθορίζει την άδεια μητρότητας, το  δικαίωμα της μητέρας που επιστρέφει στην εργασία για διακοπή μίας ώρας και το διάστημα του δικαιώματος αυτού, για την προστασία του δικαιώματος στο μητρικό θηλασμό, την απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης εγκυμονούσας καθώς και τις προβλεπόμενες ποινές για μη συμμόρφωση των εργοδοτών. 

  ο περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμoς τoυ 1996 (89(I)/1996) ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση κάθε εργoδότη vα διασφαλίζει την προστασία των εργοδοτουμένων γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμoσύvης τoυς από κιvδύvoυς για τo έμβρυo και για επαρκή χρόvo μετά τov τoκετό από κιvδύvoυς για τις ίδιες ή τo vεoγέvvητo κατά τηv περίoδo τoυ θηλασμoύ.

  o περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (Ν.205(Ι)/2002), ο οποίος αποσκοπεί στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τους όρους και συνθήκες παροχής τους, την πρόσβαση σε απασχόληση και σε ελεύθερα επαγγέλματα, τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής ανέλιξης, τους όρους και προϋποθέσεις απόλυσης καθώς και την ιδιότητα μέλους  και τη συμμετοχή  σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών. Επίσης, σύμφωνα με το Νόμο αυτό προβλέπεται η διαδικασία υποβολής παραπόνου σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησησης στο χώρο εργασίας καθώς και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις ενός εργοδότη/τριας οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν κάθε μέτρο για την αποτροπή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας τους (εδώ και εδώ  είναι τα σχετικά μας άρθρα).

  Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004 (58(I)/2004) ο οποίος αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

  Ο Περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 (133(I)/2002).  O νόμος αυτός αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά σχέδια, και εφαρμόζεται όμος εφαρμόζεται στον ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελώς εργαζομένων, των εργοδοτούμενων η δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και των προσώπων που αναζητούν εργασία και στους συνταξιούχους και στους ανάπηρους εργαζόμενους, καθώς και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή σύμβασης εργασίας.

  Το κείμενο αυτό θα ανανεώνεται όποτε είναι δυνατό με την προσθήκη άλλων σχετικών νομοθεσιών. 

  Website | + posts

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

  Back To Top

  Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

  Social