Blog

εργασίαΥποβολή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία
 • Ελληνικά
 • English
 • Υποβολή καταγγελίας σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία

  Πού υποβάλλουμε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας;

  1. Στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο υποβολής παραπόνου ( δες http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/wherecanisubmit_el/wherecanisubmit_el?opendocument ).
  2. Στους/στις Επιθεωρητές/τριες του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. [1]
  3. Στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοικήσεως.

  Μπορώ να υποβάλω παράπονο και στον Αρχιεπιθεωρητή και στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοικήσεως;

  Nαι. Δικαιούσαι να υποβάλεις παράπονο και στον Αρχιεπιθεωρητή και στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησεως.

  Ο Αρχιεπιθεωρητής δεν δικαιούται να μην εξετάσει παράπονο σου για το λόγο ότι υπέβαλες παράπονο και στην Επίτροπο Διοικήσεως. [2]

  Διορισμός , καθήκοντα και υποχρεώσεις επιθεωρητών και άλλων

  Οι επιθεωρητές, λειτουργοί και ο Αρχιεπιθεωρητής οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κατέχουν οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας, διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι προαναφερόμενοι θα εκτελούν το έργο και θα ασκούν τις εξουσίες και καθήκοντα που προβλέπει ο Νόμος (π.χ. την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες, τους εργαζομένους αρόντος Νόμου, έλεγχος / επιθεώρηση σε υποστατικά / χώρους εργασίας, απαίτηση πληροφοριών από σχετικά πρόσωπα/εργοδότες κλπ.).[3]

  Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται διαρκώς.[4]

  Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές εφοδιάζονται με ειδικές ταυτότητες οι οποίες πρέπει να τους συνοδεύουν σε οποιαδήποτε επιθεώρηση.

  Αρμοδιότητες Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

  Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων η οποία συστήνεται σύμφωνα με τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο του 2002 (205(I)/2002) είναι:

  • να παρέχει σε όποιον ενδιαφερόμενο/η το ζητήσει και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση, συμβουλές επί θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίον αρμοδιότητάς της∙

  • να παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση∙

  • να υποβάλλει αυτεπάγγελτα παράπονα, ή να δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει, στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισμό και για τα οποία θα πρέπει να τυγχάνει στη συνέχεια σχετικής ενημέρωσης. Εάν η Επιτροπή παραχωρήσει ανεξάρτητη συνδρομή σε οποιοδήποτε θύμα διάκρισης τότε δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση για διαβίβαση καταγγελίας στον Αρχιεπιθεωρητή.

  Ο Νόμος

  Σύμφωνα με τον Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο του 2002 (205(I)/2002) ( ο «Νόμος»), κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου, δικαιούται προστασίας από τον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές και μπορεί να τους υποβάλλει καταγγελίες.[5]

  Επίσης κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση των διατάξεων του Νόμου, δικαιούται, ακόμα και εάν έληξε η σχέση στο πλαίσιο της οποίας θεωρείται ότι σημειώθηκε η διάκριση, να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοίκησης.[6]


  Σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, αν χρειαστεί να προχωρήσεις δικαστικά, η ίδια η Επιτροπή μπορεί να σου παράσχει δωρεάν ανεξάρτητη συνδρομή.


  Η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής αποτελεί βασική και αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής. Η Επιτροπή ασκεί την αρμοδιότητα αυτή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου 205(Ι)2002 και των περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής σε Θύματα Διακρίσεων Κανονισμών του 2009 (Κ.Δ.Π. 176/2009).


  Η Επιτροπή δεν έχει θέσει επί του παρόντος οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για την έγκριση παραχώρησης της ανεξάρτητης συνδρομής στην προσπάθειά της να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατό περισσότερα θύματα διακρίσεων να κινηθούν νομικά εναντίον των υπευθύνων δημιουργώντας έτσι σχετική νομολογία στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.


  Μοναδική προϋπόθεση για την έγκριση της παραχώρησης της νομικής αρωγής προς τον/την εκάστοτε αιτητή/τρια είναι να έχει προηγηθεί διερεύνηση της καταγγελίας από Επιθεωρητή Ισότητας του Τμήματος Εργασίας η οποία να διαπιστώνει εκ πρώτης όψεως παράβαση των Νόμων.

   

  Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δικαιούσαι να καταγγείλεις στο Δικαστήριο;

  Ναι υπάρχουν χρονικά πλαίσια για την άσκηση του δικαιώματος αγωγής σε Δικαστήριο ώστε να μην παραγραφεί το αγώγιμο δικαίωμα.


  “Αίτηση στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών υποβάλλεται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε το προς υποβολήν αιτήσεως δικαίωμα …” [7]


  Το πιο πάνω ισχύει, εκτός της περίπτωσης που θα αναφερθεί πιο κάτω όπου η περίοδος του 1 έτους μπορεί να ανασταλεί.
  Παραδείγματα:

  1. Εάν παρενοχλείσαι στο χώρο εργασίας από το Μάρτιο του 2021 μέχρι το Μάρτιο του 2021 η αίτηση σου στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών θα πρέπει να καταχωρηθεί εντός 1 έτους από το Μάρτιο του 2021 (το αγώγιμο δικαίωμα όμως παραμένει αναλλοίωτο και ο αιτητής/η αιτήτρια μπορεί να το διεκδικήσει με άλλο τρόπο).
  2. Εάν η τελευταία πράξη παρενόχλησης ή και σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος σου συνέβη περί τα μέσα του Μάρτη του 2009 και καταχωρήσεις αίτηση στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 15 μήνες μετά (στις 3/6/2010) η αίτηση σου θα θεωρηθεί ότι καταχωρήθηκε εκπρόθεσμα δηλαδή έξω από τα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το πιο πάνω άρθρο του Νόμου Ν.8/67 και δεν θα προχωρήσει η υπόθεση σου. [8]

  ΟΜΩΣ η προθεσμία προσφυγής, καθώς και η ισχύουσα περίοδος παραγραφής της απαίτησης, διακόπτεται από την ημέρα της υποβολής καταγγελίας σου στον Αρχιεπιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την ημέρα σύνταξης του πρακτικού από τον Αρχιεπιθεωρητή.


  Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν συνταχθεί το σχετικό πρακτικό;
  Παράδειγμα:

  • Υπέβαλες στις 31/8/2020 καταγγελία στον Αρχιεπιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το Αρθρο 27 του Νόμου.
  • Ο Αρχιεπιθεωρητής σου απαντά στις 3/9/2020 ότι δεν θα διεξάγει έρευνα εφ’ όσον εκκρεμούσε και η καταγγελία σου ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως. Ο Αρχιεπιθεωρητής δεν έχει συντάξει το σχετικό πρακτικό βάση της διαδικασίας που προηγείται όπως προβλέπει ο Νόμος.

  Εάν καταχωρήσεις τέλος Δεκεμβρίου του 2021 Αίτηση στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών για αποζημιώσεις για σεξουαλική παρενόχληση δυνάμει του Νόμου τότε η υπόθεση δεν έχει παραγραφεί. Δεν αποτελεί λόγο παραγραφής το γεγονός ότι δεν συντάχθηκε το πρακτικό από τον Αρχιεπιθεωρητή. Για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας δεν απαιτείται ακύρωση της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή.

  Αρκεί μόνο ότι η καταγγελία στον Αρχιεπιθεωρητή ανέστειλε, σύμφωνα με το Αρθρο 27(2) την οποιαδήποτε τυχόν ισχύουσα περίοδο παραγραφής, ενώ δεν έχει συνταχθεί το απαραίτητο πρακτικό το οποίο θα ενεργοποιούσε την περίοδο παραγραφής. [9]

   

  [1]http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/wherecanisubmit_el/wherecanisubmit_el?opendocument

  [2] Σ. Αλκιβιάδου v. 1. Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2. Χαράλαμπου Κουρουσίδη, Πολιτική Έφεση Αρ. 404/2008, (2011) 1 ΑΑΔ 2350

  [3] Άρθρο 24 (1) του Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (205(I)/2002)

  [4] Άρθρο 24(3) του Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (205(I)/2002)

  [5] Βλέπε Άρθρο 27 του Νόμου

  [6] Άρθρο 17Α του Νόμου

  [7] άρθρο 12(10Α) του Περί του περί Ετησίων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμου 1967 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα ( Ν.8/67) 
  [8] Αρ. Αίτησης: 296/10, Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Πάφος, Χ Κωμοδρόμου v. ATLANTICA GOLDEN RESORTS LTD
  [9] Σ. Αλκιβιάδου v. 1. Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2. Χαράλαμπου Κουρουσίδη, Πολιτική Έφεση Αρ. 404/2008, (2011) 1 ΑΑΔ 2350
  Website | + posts

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

  Back To Top

  Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

  Social