Blog

Uncategorized#metoo#Metoo και Δυσφήμιση
 • Ελληνικά
 • English
 • #Metoo και Δυσφήμιση

  Το κίνημα #Metoo ξεκίνησε το 2006 από την Tarana Burke με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση.

  Στη συνέχεια το κίνημα αυτό ξέσπασε σαν φωτιά τον Οκτώβριο του 2017 όταν η Alyssa Milano έγραψε στο twitter “Εάν έχεις παρενοχληθεί σεξουαλικά ή κακοποιηθεί γράψε ‘και εγώ’ ως απάντηση στο tweet αυτό”.[1]

  Την επόμενη ημέρα έγιναν 609,000 αναρτήσεις με αυτό το “hashtag,” και σε διάστημα ενός έτους το hashtag αυτό εμφανίστηκε σε περίπου 14 εκατομμύρια tweets.

   

  She said he sued

  Λόγω της αυξανόμενης τάσης δημοσιοποίησης των πιο πάνω περιστατικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης παρατηρούμε μια άλλη εξέλιξη. Παρατηρούμε να καταχωρούνται αγωγές για δυσφήμιση από το πρόσωπο που κατηγορείται εναντίον των προσώπων που δημοσιοποιούν βιώματα σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας ή άλλως πως.  Αυτό παρατηρείται κυρίως όταν η ισχυριζόμενη κακοποίηση διαπράχθηκε από δημόσιο πρόσωπο.

  Οι αγωγές δυσφήμισης οι οποίες καταχωρούνται μετά τον ισχυρισμό σεξουαλικής κακοποίησης αποτελεί σε αρκετές περιπτώσεις προσπάθεια σίγασης των θυμάτων. H πιθανότητα τέτοιων αντίποινων αποθαρρύνει και πάλι το θύμα από του να καταγγείλει την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη.

  Δυσφήμιση ωστόσο δεν είναι οποιαδήποτε δήλωση επιθυμούμε να “βαπτίσουμε” ως δυσφημιστική.

  Τι θεωρείται δυσφήμιση σύμφωνα με τον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος Κεφ. 148;

  O πιο πάνω Νόμος (στο εξής ο “Νόμος“) προβλέπει ότι δυσφήμηση συvίσταται:

  στη δημοσίευση από οποιοδήποτε πρόσωπο με έντυπο, γραπτό… χειρονομίες, λόγια … ή με κάθε άλλο μέσο οποιασδήποτε φύσης, δημοσιεύματος που:
  (α) αποδίδει σε άλλο πρόσωπο έγκλημα…[2]

  • Η δημοσίευση πρέπει να αναφέρεται στο πρόσωπο που καταχωρεί την αγωγή για δυσφήμιση, να είναι αντιληπτό ότι τον αφορά.[3]

  • Το δημοσίευμα πρέπει να είναι δυσφημιστικό.

  • Το κριτήριο είναι αντικειμενικό, (δεν εξετάζεται από την υποκειμενική πρόθεση αυτού που δημοσιεύει) κρίνεται με βάση το τι θα σκεπτόταν ένας μέσος λογικός άνθρωπος ασχέτως πρόθεσης του προσώπου που δημοσιεύει.

  • Το κατά πόσο ένα δημοσίευμα είναι δυσφημιστικό δεν έχει να κάνει ούτε με το τι νομίζει το πρόσωπο που θεωρεί ότι δυσφημείται, ούτε με τις προθέσεις του προσώπου που προβαίνει σε δημοσίευση αλλά με το πόσο επηρεάστηκε η φήμη του. [4] Η Δυσφημιστική δήλωση πρέπει να γίνει γνωστή σε κάποιον άλλον εκτός από το άτομο που δυσφημίζεται.[5]

  • Είναι η πράξη του να καταστήσει κάποιος την δυσφημιστική δήλωση γνωστή σε οποιοδήποτε πρόσωπο/α άλλα από το πρόσωπο που καταχωρεί αγωγή για δυσφήμιση.[6]

  Υπεράσπιση σε αγωγή για δυσφήμιση

  1. Αποτελεί υπεράσπιση εάν το δημοσίευμα είναι αληθές.[7]

  Απλή πίστη ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής δεν είναι αρκετή.[8] Δεν έχει σημασία τι θεωρείς αληθινό. Πρέπει να αποδείξεις ότι το αντικείμενο του δημοσιεύματος ήταν αληθινό (όχι ότι υπήρχαν φήμες) και η γνώμη που εξέφρασες για τα γεγονότα είναι σωστή.[9]

  Όπως αναφέρεται και στο σύγγραμμα Gatley on Libel and Slander, 6th Edition, para 1053, είναι αρκετό εάν:

  • η υπεράσπιση της αλήθειας καλύπτει την κύρια κατηγορία ή την ουσία της δυσφήμησης.

  Είναι αρκετό εάν η ουσία της δυσφημιστικής δήλωσης δικαιολογείται.[10]

  2. Η δημoσίευση δυσφημηστικoύ δημoσιεύματoς είvαι πρovoμιoύχα, υπό τηv επιφύλαξη ότι έγιvε καλόπιστα, στις ακόλoυθες περιπτώσεις:


  (α) αv η σχέση μεταξύ τoυ πρoσώπoυ από τo oπoίo και τoυ πρoσώπoυ πρoς τo oπoίo έγιvε η δημoσίευση είvαι τέτoια ώστε τo πρόσωπo πoυ δημoσίευσε vα τελεί υπό voμικό, ηθικό ή κoιvωvικό καθήκov vα δημoσιεύσει αυτό πρoς τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo έγιvε η δημoσίευση … ή τo πρόσωπo πoυ δημoσίευσε έχει έvvoμo πρoσωπικό συμφέρov πoυ χρειάζεται πρoστασία, και τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo έγιvε η δημoσίευση τελεί υπό αvτίστoιχo voμικό, ηθικό ή κoιvωvικό καθήκov vα πρoστατεύσει τo εv λόγω συμφέρov…


  (β) αv τo δημoσίευμα είvαι καταγγελία ή κατηγoρία από πρόσωπo εvαvτίov άλλoυ πρoσώπoυ σε σχέση με τη συμπεριφoρά αυτoύ σε oπoιoδήπoτε θέμα, ή σε σχέση με τo χαρακτήρα αυτoύ στo μέτρo πoυ εκδηλώvεται στη συμπεριφoρά αυτή, η oπoία έγιvε σε πρόσωπo πoυ έχει εξoυσία, συμβατικά ή άλλως πως, επί τoυ άλλoυ αυτoύ πρoσώπoυ σε σχέση με τη συμπεριφoρά αυτή ή θέμα, ή η oπoία έγιvε σε πρόσωπo πoυ έχει με vόμo εξoυσία vα διερευvά τη συμπεριφoρά αυτή ή θέμα ή vα δέχεται καταγγελίες σε σχέση με τη συμπεριφoρά αυτή ή θέμα͘


  (γ) αv τo δημoσίευμα δημoσιεύεται για τηv πρoστασία τωv δικαιωμάτωv ή τωv συμφερόvτωv τoυ πρoσώπoυ πoυ τo δημoσιεύει, ή τoυ πρoσώπoυ πρoς τo oπoίo γιvόταv η δημoσίευση, ή κάπoιoυ τρίτoυ για τov oπoίo εvδιαφέρεται τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo έγιvε η δημoσίευση͘. [11]

  Η θέση μας

  Είναι η θέση μας ότι δημοσίευμα προσώπου σε μέσα ενημέρωσης για την κακοποίηση, βία ή και παρενόχληση που υπέστη μπορεί, αναλόγως και των περιστάσεων, να εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες του πιο πάνω άρθρου και συγκεκριμένα στην παράγραφο (α) ή (γ) και να θεωρηθεί προνομιούχο.


  Συγκεκριμένα πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί οποιαδήποτε κακοποίηση και βία δημοσιεύοντας την κακοποίηση που υπέστη προστατεύει το ανθρώπινο δικαίωμα του στη ζωή, ελεύθερο από παρενόχληση, ενώ προστατεύει και  τρίτα άτομα τα οποία συναναστρέφονται με τον φερόμενο δράστη και για τους οποίους έχει άμεσο ενδιαφέρον. Τέτοια υπεράσπιση μπορεί να πετύχει όταν το δημοσίευμα έγινε καλόπιστα  (βλέπε ** πιο κάτω).

  Έχει το που δημοσιεύει νομικό ή ηθικό καθήκον να το δημοσιεύσει;

  Is the interest of the person receiving the communication of such a character as by its very nature to create a moral or social duty in the defendant in the circumstances to make the communication? If so, the occasion is privileged….provided of course that the communication was made with the honest purpose of protecting the interest of the recipient and in the full belief that the communication is true.[12].

   

  Σημασία της ελευθερίας του λόγου

  Το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και έκφρασης συνιστά:

  «ένα από τα ουσιαστικά θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας και απαραίτητο συστατικό για την πρόοδο και ολοκλήρωση του ατόμου»…

  Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Άρθρου 10 της Eυρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης εφαρμόζεται όχι μόνο σε μετάδοση ‘πληροφοριών’ ή ‘ιδεών’, οι οποίες γίνονται δεκτές ευνοϊκά ή θεωρούνται ως μη επιθετικές ή προκαλούν αδιαφορία, αλλά εφαρμόζεται επίσης σε εκείνες που ενοχλούν, προσβάλουν ή σοκάρουν. Αυτό επιτάσσει ο πλουραλισμός, η ανεκτικότητα και η ευρύτητα πνεύματος χωρίς τα οποία δεν υφίσταται δημοκρατική κοινωνία…

  Κάθε δημοσίευμα πρέπει να εξετάζεται υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά το χρόνο που διενεργήθηκε.


  Η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει την ελευθερία του λόγου, σχηματισμού και έκφρασης απόψεων ή ιδεών και καλύπτει την διαδικτυακή έκφραση γενικότερα. [13]

  Περιορισμοί στο δικαίωμα ελευθερίας του λόγου

  Το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης έχει περιορισμούς, οι οποίοι κρίνονται ως θεμιτοί με την σωρευτική αναγνώριση των τριών προϋποθέσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τον έλεγχο των τριών σταδίων.

  • Σε πρώτο στάδιο, εάν αναγνωρισθεί οιοσδήποτε περιορισμός, πρέπει να προνοείται ρητά από τον νόμο.[14]

  • Ο περιορισμός πρέπει να αποσκοπεί στην προστασία ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα συμφέροντα ενός κράτους, όπως είναι η δημόσια ασφάλεια, η πρόληψη διαταραχών ή εγκληματικών ενεργειών, το δικαίωμα της φήμης και άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων, η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών κλπ.[15]

  • Εάν και εφόσον πληρούνται η πρώτη και δεύτερη προϋπόθεση, εξετάζεται αν εν τέλει ο περιορισμός στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης είναι αναγκαίος για την δημοκρατική κοινωνία Ο αυστηρός έλεγχος έγκειται στο γεγονός ότι δεν εφαρμόζονται άλλες προϋποθέσεις.

  Όταν διαπιστωθούν οι τρείς προϋποθέσεις σωρευτικά, τότε ο περιορισμός θα θεωρηθεί νόμιμος, δικαιολογημένος και σε πλήρη συνάρτηση με το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ.

  Παρόλα αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο περιορισμός κρίνεται θεμιτός, ακόμη και η παραμικρή αντίληψη λογοκρισίας δημιουργεί ένα καθεστώς εκφοβισμού.

  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο δικαστής θα αναγνωρίσει αποθαρρυντική επίδραση στο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης. Η θέση αυτή, η οποία προέρχεται από την Αμερικανική νομική θεωρία[16] έχει γίνει σημείο αναφοράς σε αρκετές υποθέσεις του ΕΔΔΑ σχετικά με το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης.[17]

  Ισοζύγιo

  Το δικαστήριο, καλείται να δημιουργήσει ένα ισοζύγιο μεταξύ του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και μιας αυστηρής κύρωσης ή καταδίκης, προσπαθώντας να περιορίσει όσο το δυνατό περισσότερο την πιθανότητα ύπαρξης μιας αποτρεπτικής επίδρασης στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, που θα οδηγούσε στην στρέβλωση του α.10 της ΕΣΔΑ.[18]

  Είναι βέβαιο ότι αγωγές για δυσφήμιση από πρόσωπο εναντίον του οποίου δημοσιεύθηκε μια καταγγελία, παρασύρουν τα θύματα / επιζώντες κακοποίησης σε μια χρονοβόρα, δαπανηρή δικαστική διαμάχη ενώ κινδυνεύει να εκφοβίζει και τρομάζει τα θύματα / επιζώντες κακοποίησης ώστε να μένουν σιωπηρά για αυτά που βιώνουν.

  Eρωτήματα

  Οι εποχές και οι καταστάσεις όπου οι φωνές γυναικών δεν ακούγονταν, αγννούνταν ή αμφισβητούνταν (ακόμη και από τις αρμόδιες αρχές) αποθαρρύνοντας έτσι και άλλες γυναίκες από του να μιλήσουν,  [19] οδήγησαν σε κινήματα όπως και το #metoo.
   
  To κυπριακό και ευρωπαϊκό δίκαιο προστατεύει το δικαίωμα στη φήμη. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο ως προς το πως προστατεύονται τελικά σήμερα οι γυναίκες όταν αγωγές δυσφήμισης έχουν ως αποτέλεσμα τον εκφοβισμό και την αποσιωπή των γυναικών οι οποίες επιτέλους βρήκαν ένα μέσο δημοσιοποίησης των βιωμάτων τους.
   
  Θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να τεθούν ασφαλειστικές δικλείδες ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες από εκφοβιστικές αγωγές για δυσφήμιση οι οποίες όμως να μην στερούν το δικαίωμα στην καταχώρηση αγωγής για δυσφήμιση. Θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση σε επόμενη ανάρτηση μας.
  Μείνετε συντονισμένες (οι)😊

  [1] https://obelisksupport.com/2020/10/15/metoo-in-law-3-years-on-since-alyssa-milanos-viral-tweet/

  [2] Άρθρο 17 (1) του Νόμου

  [3] Εταιρεία Ελληνική Έκδοση (“Glafx Ltd” v. Λοϊζιά (1984) 1. C.L.R. 729

  [4] Tassos Papadopoulos ν. Kyrix Publication Co Ltd

  [5] Άρθρο 18 (1) του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου

  [6] Σύγγραμμα Αρτέμη και Ερωτοκρίτου «Αστικά Αδικήματα»

  [7] εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 17 (3) του Νόμου

  [8] Άρθρο 19 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου.

  [9] Lewis & another v. Daily Telegraph Ltd

  [10] Πολιτική Έφεση αρ. 118/2008, Εκδόσεις Αρκτίνος v. Δώρου Γεωργιάδη, (2011) 1 ΑΑΔ 407

  [11] Άρθρο 21 του Νόμου

  **Θεωρείται ότι έγιvε καλόπιστα από πρόσωπo αv καταδειχθεί ότι:

  (α) Τo δημoσίευμα ήταv αvαληθές, και δεv πίστευε ότι ήταν αληθές ή

  (β) τo δημoσίευμα ήταv αvαληθές  και πρoέβηκε στη δημoσίευση χωρίς καταβάλει εύλoγη φρovτίδα για τηv εξακρίβωση την αλήθεια ή την αναλήθεια αυτού ή

  (γ)πρoβαίvovτας στη δημoσίευση, εvήργησε με σκoπό βλάβης τoυ πρoσώπoυ πoυ δυσφημείται σε βαθμό σημαvτικά μεγαλύτερo ή κατά τρόπo σημαvτικά διαφoρετικό τoυ εύλoγα αvαγκαίoυ για τo κoιvό συμφέρov ή για τηv πρoστασία τoυ ιδιωτικoύ δικαιώματoς ή συμφέρovτoς σε σχέση με τo oπoίo αξιώvει πρovόμιo.

  [12] [Countas & Another v. Courtis (1973) 1 J.S.C. 113, αναφορά στο σύγγραμμα Gatley on Libel and Slander]

  [13] Delfi AS v. Estonia Appl. No. 64569/09 (ΕΔΔΑ, 16 Ιουνίου 2015)

  [14] Huving v.France, Application No 11105/84 (ΕΔΔΑ, 24 Απριλίου 1990)

  [15] Observer and Guardian v. the United Kingdom Appl. No. 13585/88 (ΕΔΔΑ, 26 Νοεμβρίου 1991)

  [16] Lamont v. Postmaster General, [1965] 381 U.S. 301.

  [17] Morice v. France Appl. No. 29369/10 Grand Chamber judgment (ΕΔΔΑ, 23 Απριλίου 2015) Eon v. France, Appl. No. 26118/10 (ΕΔΔΑ, 14 Μαρτίου 2013), Belpietro v. Italy judgment Appl. No. 43612/10 (ΕΔΔΑ, 24 Σεπτεμβρίου 2013)

  [18] Mosley v. the United Kingdom Appl. No. 48009/08 (ΕΔΔΑ, 10 Μαΐου 2011) παρ. 129.

  [19] Σύμφωνα με πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται στις αρχές, λόγω της συνεχιζόμενης χαμηλής κοινωνικής ευαισθητοποίησης για το θέμα, της ανεπάρκειας διαύλων υποστήριξης των θυμάτων και του γεγονότος ότι θεωρείται λεπτό ζήτημα από την κοινωνία, μολονότι υπάρχουν επίσημες διαδικασίες για την αντιμετώπισή του στον χώρο εργασίας και σε άλλους χώρους

  Image by Firmbee from Pixabay 

  Website | + posts

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

  Back To Top

  Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

  Social