ποινικοποίηση παρενοχλητικής παρακολούθησης Tag

Posts tagged "ποινικοποίηση παρενοχλητικής παρακολούθησης"

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναλύσαμε την έννοια της παρενοχλητικής παρακολούθησης ενώ αναφέραμε και στατιστικά που υπάρχουν αναφορικά με το αδίκημα αυτό. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε συνοπτικά στις πρόνοιες της πρόσφατης Κυπριακής νομοθεσίας για την παρενόχληση και πιο

 H παρενόχληση (harassment) και η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) καταγράφονται ως αδίκημα για πρώτη φορά στην Κύπρο μέσω της θέσπισης ειδικής νομοθεσίας  του “περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021 [(Ν.114(Ι)/2021)]”. Στο παρόν άρθρ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social